Department of Foreign Languages for Specific Purposes

Khóa học  tiếng Anh dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Tài chính -Ngân hàng mở tại Cân thơ.

Khóa học này dành cho học viên lớp cao học K27 - Thống kê 

Khóa học tổ chức tại Bà rịa - Vũng Tàu

Khóa học tổ chức tại Tuy hòa - Phú Yên