Department of Foreign Languages for Specific Purposes

Khóa học  tiếng Anh dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Tài chính -Ngân hàng mở tại Đà Lạt.

Lớp tiếng Anh dành cho khóa cao học tài chính công mở tại Đống Tháp

Khóa học  tiếng Anh dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Tài chính -Ngân hàng mở tại Cân thơ.

Khóa học này dành cho học viên lớp cao học K27 - Thống kê 

Khóa học tổ chức tại Bà rịa - Vũng Tàu

Khóa học tổ chức tại Tuy hòa - Phú Yên